Kursuse tutvustus

Kursus Õpiprojektid ja kaasaegsed tehnoloogiad õppetöös on valminud Microsofti ja Rahvusvahelise Haridustehnoloogia Seltsi (ISTE, http://www.iste.org) koostööna. Tiigrihüppe Sihtasutus on kursuse õppekava ja materjalid kohandanud Eesti koolidele.

Kursuse eesmärgiks on pakkuda õpetajatele lahendusi ja näiteid tehnoloogia efektiivseks kasutamiseks ning õpiprojektide läbiviimiseks nii oma aines, kui ka erinevate õppeainete integreerimisel.
Kursuse õppekava uudsus seisneb projektõppe metoodika ja arvutikoolituse integreerimises.
Lisaks arvutialastele oskustele saab kursusel osalenud õpetaja kogemuse ja teadmised projektõppe meetodi ja selle rakendamise kohta.

Kursuse sisu

  • Õpiprojektis osalemine
  • Projektõppe teooria
  • Tutvumine näidisprojektidega

Kursuse sihtrühm ja maksumus

Kursusele on oodatud üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad, kellel on arvutikasutusoskus.
NB! Rühmatööde paremaks läbiviimiseks ja lõputöö vormistamiseks võiksid ühe kooli õpetajad moodustada 4 -5 liikmelise meeskonna. 
Kursus on õpetajatele tasuta.

Kursuse õppekava läbinud õpetaja:

  • oskab läbi viia õpiprojekti, millesse on integreeritud tehnoloogia efektiivne kasutamine;
  • teab erinevaid näidismeetodeid tehnoloogia integreerimiseks aine(te)õpetusse; teab ja oskab kasutada erinevaid hindamismeetodeid ja –strateegiaid;
  • oskab luua uut õpiprojekti;
  • oskab õpiprojekti ülesande püstitada nii, et selle lahendamisel kasutavad õpilased kõrgema mõtlemistasandi oskusi (analüüs, süntees ja hindamine).

Kursusel saavutatavad pädevused:

I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas     
1.1 Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine
Leiab internetist ja rakendab õpilaste loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid
Kohandab Internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õpilaste õpitulemusi
Koostab õpilaste loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid, kasutades digiajastu vahendeid
Loob koostöös (õpilastega, kolleegidega jne) õpilaste loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid
Analüüsib ja hindab enda, kolleegide või õpilaste koostatud loovülesandeid nende tulemuslikkuse ja rakendatavuse aspektidest
1.2 Õpilaste innustamine eluliste probleemide lahendamisele digitaalsete vahendite kaasabil
Leiab ja esitab õpilastele näiteid elulise probleemi lahendamiseks digitaalsete vahendite  abil
Kohandab elulisi probleemülesandeid sobivaks konkreetse kontekstiga
Koostab näiteid elulise probleemi lahendamiseks digitaalsete vahendite abil, kaasab õpilasi probleemi lahendamisse
Juhendab õpilaste iseseisvat ja rühmatööd eluliste probleemide leidmisel, püsitamisel, lahendamisel
Juhendab õpilasi eluliste probleemide lahenduste hindamisel, analüüsil, kokkuvõtete ja järelduste tegemisel
1.3 Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele
Rakendab õpilastega vähemalt ühte refleksiooni meetodit
Valib (ülesandest lähtuvalt) sobiva refleksiooni meetodi ja juhendab õpilasi selle rakendamisel
Juhendab õpilasi kaaslaste refleksioonide kommenteerimisel ja mõtestamisel
Analüüsib ja hindab õpilaste refleksioone
1.4 Õpilaste koostöös toimuva teadmusloome juhendamine
Selgitab oma sõnadega, mis on teadmusloome ja kuidas see toimub digitaalseid vahendeid kasutades
Juhendab õpilaste individuaalset teadmusloomet ja omaloodud materjalide (teadmusobjektide) jagamist digitaalse tehnoloogia vahendusel
Juhendab õpilaste koostöös toimuvat teadmusloomet veebipõhises keskkonnas vähemalt ühe konkreetse meetodi kohaselt
Valib ülesandest lähtuvalt sobiva koostöös teadmusloome meetodi ja juhendab õpilasi selle rakendamisel
Suunab õpilasi enesejuhitava koostöös teadmusloome kavandamisele, dokumneteerimisele ja hindamisele

II Õpikeskkonna kavandamine ja õppeprotsessi läbiviimine digikeskkonnas (õpidisain)  
2.1 Digitaalseid vahendeid kaasava õppeprotsessi kavandamine
Kirjeldab digitaalsetele õppevahenditele sobivaid meetodeid
Valib antud kontekstile, digitaalsele õppevahendile ja õppijale sobiva meetodi
Kohandab ja kombineerib erinevaid meetodeid õppetöös
Diferentseerib erinevaid meetodeid õpilaste erivajadustest lähtudes
Analüüsib ja hindab valitud meetodi sobivust õpilaste vajaduste, õpikeskkonna ja õpieesmärkidega
2.2 Ennastjuhtivat õppijat toetava õpikeskkonna kujundamine
Leiab ja rakendab õppetöös õppekavale vastavaid digitaalseid õppematerjale
Loob, kohandab ja kombineerib õppetöös erinevaid veebipõhiseid õppematerjale
2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära
Leiab ja kasutab õppetöös digikeskkonda sobivaid ja antud õpieesmärkidele vastavaid õpiülesandeid
Loob ja kombineerib digitaalses keskkonnas individuaalseid ja rühmatöö ülesandeid
Analüüsib ja hindab kasutatud õpiülesande sobivust õpilaste vajaduste, õpikeskkonna ja õpieesmärkidega
2.4 Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine
Selgitab oma sõnadega, mille poolest erinevad teineteisest kujundav ja kokkuvõttev hindamine ning toob näiteid mõlema hindamisviisi rakendamise kohta digitaalses keskkonnas
Kombineerib erinevaid kujundava ja kokkuvõtva hindamise meetodeid ning nendele vastavaid tehnilisi vahendeid
Koostab ja kohandab õpitulemustele, õpikeskkonnale ja sihtrühmale vastava hindamisvahendi (test, hindamismudel)
Juhendab õpilasi enese- ja rühmahinnangu läbiviimisel
Analüüsib ja hindab kasutatud hindamismeetodi ja vahendi sobivust õpilaste vajaduste, õpikeskkonna ja õpieesmärkidega

III Digiajastu töökeskkonna kujundamine   
3.1. Digiajastu töövõtete ja  töövahendite kasutamine
Loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab sinna materjale, kasutab igapäevast tarkvara/veebikeskkonda/riistvara juhendi abil, kasutab esitlusvahendeid ja printerit, salvestab/kopeerib faile andmekandjale
Piirab/lubab juurdepääsu veebis olevatele materjalidele.
Lahendab töövahendite kasutamisel tekkivaid probleeme iseseisvalt (abi, info, KKK, foorum), kombineerib erinevaid vahendeid, muudab veebikeskkonna seadeid
Kannab üle töövõtteid tuttavast veebikeskkonnast/tarkvarast uude keskkonda
Valib (võrdleb, hindab) antud ülesande jaoks sobivaima vahendi
3.3. Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas
Jälgib teiste tegevust digikeskkonnas (RSS, blogid, fotod)
Loob enda digitaalse identiteedi ja talletab oma materjale veebikeskkonnas
Jagab omaloodud materjale erinevates keskkondades
Tegeleb järjepidevalt ja süstemaatiliselt eneseväljendusega digikeskkonnas, arhiveerib oma digitaalse loomingu
Haldab mitut digitaalset identiteeti
3.4. Kutsealase info kogumine ja analüüsimine
Kogub ainealaseid andmeid ja materjale
Kogub oma töö efektiivsuse tõstmiseks andmeid ja materjale

IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine      
4.1 Digivahendite turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine
Kasutab arvutit ja lisaseadmeid säästlikult ja otstarbekalt, arvestades seonduvate ohtudega enda tervisele ja privaatsusele
Valib kasutamiseks üksnes legaalse tarkvara ja digisisu. Käitub Internetis eetiliselt, s.h. arvestades digitaalse etiketiga. Väldib Internetti kasutades ohte enda identiteedile ja andmetele.
Viitab ja refereerib nõuetekohaselt.
4.2 Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest
Kaardistab suhtlus- ja koostöövahendite kasutamise võimalused oma klassis/rühmas/kogukonnas
4.3. Digikeskkonnas suhtlemisel sotsiaalsest vastutustundest ja digitaalsest etiketist kinni pidamine
Tuvastab digitaalse etiketi rikkumisi digikeskkonnas suhtlemisel.
Kirjeldab sotsiaalselt vastutustundetut käitumist konkreetse juhtumi puhul.
Sõnastab digitaalse etiketi reeglid konkreetse projekti või õpiülesande kontekstis.

V Õpetaja professionaalne areng digiajastul    
5.1 Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes
Liitub vähemalt ühe praktikakogukonna või võrgustikuga.
Külastab regulaarselt praktikakogukonna/võrgustiku veebikeskkonda
5.2 Oma arengu kaardistamine, dokumenteerimine, analüüs
Täiendab järjepidevalt oma personaalse arengu e-portfooliot
Kaardistab e-portfoolio abil enda pädevused lähtuvalt pädevusmudelist

Kursuse kestvus
Kursus kestab 20 tundi, millest 16 tundi on auditoorne ja 4 tundi iseseisev töö.

Kursuse materjalid
Kursuse läbinu saab kursuse materjalid köidetud mapis.

Kursuse lõpetamine
Kursuse lõpetamiseks ja tunnistuse saamiseks on vaja täita ankeet Internetis ja esitada kursustööna ühe projekti ideekavand.

Kursuse on Eesti koolidele kohandanud:
Tiia Niggulis, Taimi Dreier, Svetlana Dõtšenko, Svetlana Vladimirova, Hanna Toom, Meeri Sild, Marika Anissimov, Sirje Trahv, Viive Abel, Riina Orumaa, Evi Tarro, Maido Mändmets, Kaia Riismaa, Tiina Puusalu, Maidu Varik, Peeter Linnamäe, Eha Vaard, Tiit Mauer, Inna Portjanskaja, Jelena Vinogradova, Kaido Palu, Valdeko Kalamees, Laine Aluoja, Mall Vainola.

Kursuse materjalid on koostanud:

Laine Aluoja ja Mall Vainola

Kursust toetavad: Euroopa Sotsiaalfond ja Tiigrihüppe Sihtasutus.

euroopalogo

TH_logo