1. Kursuse kirjeldus

Kursuse lühikirjeldus

Kursuse käigus tutvutakse erinevate sotsiaalsete tarkvaradega, mida saab kasutada lasteaias.  Lõputööna valmib igal kursuslasel oma veebipõhiste dokumentide kogu ja  ajaveeb.

Sihtgrupp

Lasteaiaõpetajad, logopeedid ja õpetaja-abid

Vajalikud eelteadmised

Arvutikasutuse algteadmised.

Õppekava

 • Veebilehed lasteaiaõpetajatele
 • Otsing Internetist
 • Koolielu portaal
 • Praktikakogukonnad e virtuaalse kogukonnad
 • E-kirja kirjutamine
 • Googledocs
 • Ajaveeb (blogger)
 • Google grupid
 • Projektitöö
 • Tere Kevad
 • Rahvusvahelised koostööprojektid Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning

Kursuse käigus registreerub iga kursuslane Koolielu portaali kasutajaks,  loob googledocs konto ja  ajaveebi.

Kestvus

20 tundi,

sealhulgas 12 x 40 minutit auditoorset õpet, 4×10 min vahepausi  ja 4 x 90 min kodutööd.

Kursuse eesmärk

 • Tutvustada kasulikke veebilehti lasteaiaõpetajatele
 • Õppida otsima Internetist
 • Õppida kasutama Googledocs keskkonda
 • Õppida kasutama Blogger’i keskkonda
 • Tutvuda projektitöö alustega
 • Tutvuda projektidega Tere Kevad ja Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning

Meetodid

Kursus toetub erinevatele aktiivõppemeetoditele (rühmatöö, väitlus, ajurünnak, individuaalne töö) ja e-õppele.

Pädevused

I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas.
1.1 Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine.
Leiab internetist ja rakendab õpilaste loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid.
Kohandab Internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õpilaste õpitulemusi.
Koostab õpilaste loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid, kasutades digiajastu vahendeid.
Loob koostöös (õpilastega, kolleegidega jne) õpilaste loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid.

II Õpikeskkonna kavandamine ja õppeprotsessi läbiviimine digikeskkonnas (õpidisain).
2.1 Digitaalseid vahendeid kaasava õppeprotsessi kavandamine.
Kirjeldab digitaalsetele õppevahenditele sobivaid meetodeid.
2.2 Ennastjuhtivat õppijat toetava õpikeskkonna kujundamine.
Leiab ja rakendab õppetöös õppekavale vastavaid digitaalseid õppematerjale.
Loob, kohandab ja kombineerib õppetöös erinevaid veebipõhiseid õppematerjale.
2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära.
Leiab ja kasutab õppetöös digikeskkonda sobivaid ja antud õpieesmärkidele vastavaid õpiülesandeid.
Loob ja kombineerib digitaalses keskkonnas individuaalseid ja rühmatöö ülesandeid.
Kohandab õpiülesande või õpijuhise lähtudes sihtrühmast ja valitud tehnilistest vahenditest.
Koostöös õpetajate kogukonna/võrgustiku liikmetega koostab ja jagab õpiülesannete kogumiku.

III Digiajastu töökeskkonna kujundamine.
3.1. Digiajastu töövõtete ja  töövahendite kasutamine.
Loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab sinna materjale, kasutab igapäevast tarkvara/veebikeskkonda/riistvara juhendi abil, kasutab esitlusvahendeid ja printerit, salvestab/kopeerib faile andmekandjale.
Piirab/lubab juurdepääsu veebis olevatele materjalidele..
Lahendab töövahendite kasutamisel tekkivaid probleeme iseseisvalt (abi, info, KKK, foorum), kombineerib erinevaid vahendeid, muudab veebikeskkonna seadeid.
Kannab üle töövõtteid tuttavast veebikeskkonnast/tarkvarast uude keskkonda.
Valib (võrdleb, hindab) antud ülesande jaoks sobivaima vahendi.
3.2. Suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega.   
Suhtleb digikeskkonnas e-posti ja MSN/Skype’i vahendusel.
Kasutab järjepidevalt erinevaid digitaalseid suhtluskanaleid õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega suhtlemiseks.
3.3. Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas.
Jälgib teiste tegevust digikeskkonnas (RSS, blogid, fotod).
Loob enda digitaalse identiteedi ja talletab oma materjale veebikeskkonnas.
Jagab omaloodud materjale erinevates keskkondades.
Tegeleb järjepidevalt ja süstemaatiliselt eneseväljendusega digikeskkonnas, arhiveerib oma digitaalse loomingu.
3.4. Kutsealase info kogumine ja analüüsimine.
Kogub ainealaseid andmeid ja materjale.
Kogub oma töö efektiivsuse tõstmiseks andmeid ja materjale.
Loob oma personaalse veebipõhise töölaua ja arhiveerib, säilitab ja süstematiseerib digitaalseid materjale.

IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine.
4.1 Digivahendite turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine.
Kasutab arvutit ja lisaseadmeid säästlikult ja otstarbekalt, arvestades seonduvate ohtudega enda tervisele ja privaatsusele.
Valib kasutamiseks üksnes legaalse tarkvara ja digisisu. Käitub Internetis eetiliselt, s.h. arvestades digitaalse etiketiga. Väldib Internetti kasutades ohte enda identiteedile ja andmetele.
4.2 Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest.
Kaardistab suhtlus- ja koostöövahendite kasutamise võimalused oma klassis/rühmas/kogukonnas.
Selgitab oma sõnadega võrdsete võimaluste tagamise vajadust, põhimõtteid ja ohte.
Planeerib suhtlust ja koostööd lähtudes osalejate võrdsetest võimalustest.
Pakub suhtluseks ja koostööks alternatiivseid vahendeid.
4.4 Koostöö mitmekultuurilises keskkonnas.
Osaleb mitmekultuurilises projektitöös partnerina.
Loob projektikava koostööprojekti läbiviimiseks mitmekultuurilises kontekstis.

V Õpetaja professionaalne areng digiajastul.
5.1 Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes.
Liitub vähemalt ühe praktikakogukonna või võrgustikuga.
Külastab regulaarselt praktikakogukonna/võrgustiku veebikeskkonda.
Panustab kogukonna tegevusse, lisab ja kommenteerib sisu.
5.3 Kaasaegsete haridustehnoloogiliste ja pedagoogiliste uuringutulemuste analüüs ja tõlgendamine.
Koostab veebipõhise küsimustiku ja viib läbi küsitluse.

Kursuse tulemusena õppija

 • Tunneb erinevaid lasteaiaõpetajatele suunatud veebilehti.
 • Oskab otsida Internetist.
 • Tunneb Koolielu portaali.
 • Oskab koostada e-kirja.
 • Oskab kasutada Google keskkonda.
 • Oskab luua ühistöö dokumente
 • Oskab luua kirjalisti (Google Grupid)
 • Oskab luua ja kasutada ajaveebi.
 • Tunneb projektitöö metoodikat.
 • Tunneb Tere Kevad ja Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning projekte.

Tarkvara

 • Veebilehitseja
 • Gmail
 • Google
 • Blogger

Vahendid

Internetiühendus

Arvutid, projektor

Kursuse lõpetamine

Kursuse lõpetamiseks ja Tiigrihüppe Sihtasutuse tunnistuse saamiseks tuleb kursuslasel luua kasutaja Koolielu portaali, kasutaja google keskkonda ja ajaveeb ning täita tagasiside ankeet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *