1. Kursuse kirjeldus

Kursuse lühikirjeldus

Kursuse käigus tutvutakse erinevate veebipõhiste ja arvutisse installeeritavate programmidega, mida saab kasutada lasteaias.

Sihtgrupp

Lasteaiaõpetajad, logopeedid ja õpetaja-abid

Vajalikud eelteadmised

Arvutikasutuse algteadmised.

Õppekava

 • Infotehnoloogia kasutusvõimalused lasteaias
 • Arendavad veebipõhised mängud
 • Arendavad arvutisse installeeritavad mängud Minsebran, Sebran ja Gcompris
 • Ristsõnade loomine
 • Pildid ja fotod Internetis
 • Autoriõigused
 • Isikuandmekaitse
 • Pilditöötlus
 • Piltide avaldamine Fotki keskkonnas
 • Esitluste loomise metoodika
 • Esitluse loomine programmiga Open Office
 • Arvutisse installeeritavad joonistusprogrammid Drawing for Children, Tuxpaint, ArtRage
 • Veebipõhised joonistusprogrammid
 • Virtuaalsete puslede loomine
 • Videod õppetöös (Lastekas, Solnet, Youtube)
 • Fotoseeria koostamine programmiga Photo Story
 • Rääkivate piltide koostamine veebikeskkonnas Fotobabble

Kursuse käigus valmib igal kursuslasel üks ristsõna, esitlus, pilt, pusle, pilt jutustusega

Kestvus

20 tundi,

sealhulgas 16 x 45 minutit auditoorset õpet ja 4 x 45 min kodutööd.

Kursuse eesmärk

 • Tutvustada erinevaid lasteaiale sobivaid arendavaid programme
 • Õppida koostama ristsõna
 • Tutvustada autoriõigusi ja isikuandmekaitset
 • Õppida töötlema ja avaldama pilte
 • Tutvuda esitluse loomise metoodikaga
 • Õppida kasutama programmi Open Office
 • Tutvuda erinevate joonistusprogrammidega

Meetodid

Kursus toetub erinevatele aktiivõppemeetoditele (rühmatöö, väitlus, ajurünnak, individuaalne töö) ja e-õppele.

Pädevused

I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas.
1.1 Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine.
Leiab internetist ja rakendab õpilaste loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid.
Kohandab Internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õpilaste õpitulemusi.
Koostab õpilaste loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid, kasutades digiajastu vahendeid.
Loob koostöös (õpilastega, kolleegidega jne) õpilaste loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid.
1.2 Õpilaste innustamine eluliste probleemide lahendamisele digitaalsete vahendite kaasabil.
Leiab ja esitab õpilastele näiteid elulise probleemi lahendamiseks digitaalsete vahendite abil.
1.3 Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele.
Rakendab õpilastega vähemalt ühte refleksiooni meetodit.

II Õpikeskkonna kavandamine ja õppeprotsessi läbiviimine digikeskkonnas (õpidisain).
2.1 Digitaalseid vahendeid kaasava õppeprotsessi kavandamine.
Kirjeldab digitaalsetele õppevahenditele sobivaid meetodeid.
Valib antud kontekstile, digitaalsele õppevahendile ja õppijale sobiva meetodi.
Kohandab ja kombineerib erinevaid meetodeid õppetöös.
2.2 Ennastjuhtivat õppijat toetava õpikeskkonna kujundamine.
Leiab ja rakendab õppetöös õppekavale vastavaid digitaalseid õppematerjale.
Loob, kohandab ja kombineerib õppetöös erinevaid veebipõhiseid õppematerjale.
2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära.
Leiab ja kasutab õppetöös digikeskkonda sobivaid ja antud õpieesmärkidele vastavaid õpiülesandeid.
Loob ja kombineerib digitaalses keskkonnas individuaalseid ja rühmatöö ülesandeid.
Kohandab õpiülesande või õpijuhise lähtudes sihtrühmast ja valitud tehnilistest vahenditest.

III Digiajastu töökeskkonna kujundamine.
3.1. Digiajastu töövõtete ja  töövahendite kasutamine.
Loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab sinna materjale, kasutab igapäevast tarkvara/veebikeskkonda/riistvara juhendi abil, kasutab esitlusvahendeid ja printerit, salvestab/kopeerib faile andmekandjale.
Piirab/lubab juurdepääsu veebis olevatele materjalidele..
Lahendab töövahendite kasutamisel tekkivaid probleeme iseseisvalt (abi, info, KKK, foorum), kombineerib erinevaid vahendeid, muudab veebikeskkonna seadeid.
3.3. Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas.
Jälgib teiste tegevust digikeskkonnas (RSS, blogid, fotod).
Loob enda digitaalse identiteedi ja talletab oma materjale veebikeskkonnas.
Jagab omaloodud materjale erinevates keskkondades.
Tegeleb järjepidevalt ja süstemaatiliselt eneseväljendusega digikeskkonnas, arhiveerib oma digitaalse loomingu.
3.4. Kutsealase info kogumine ja analüüsimine.
Kogub ainealaseid andmeid ja materjale.
Kogub oma töö efektiivsuse tõstmiseks andmeid ja materjale.

IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine.
4.1 Digivahendite turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine.
Valib kasutamiseks üksnes legaalse tarkvara ja digisisu. Käitub Internetis eetiliselt, s.h. arvestades digitaalse etiketiga. Väldib Internetti kasutades ohte enda identiteedile ja andmetele.
Viitab ja refereerib nõuetekohaselt.

V Õpetaja professionaalne areng digiajastul.
5.1 Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes.
Külastab regulaarselt praktikakogukonna/võrgustiku veebikeskkonda.

Kursuse tulemusena õppija

 • Oskab leida ja mängida erinevaid arendavaid mänge.
 • Oskab koostada ristsõna.
 • Oskab leida Internetist pilte.
 • Tunneb autoriõigusi ja isikuandmekaitset.
 • Oskab töödelda pilte programmiga Picnik ja avaldada neid Internetis.
 • Tunneb esitluste loomise metoodikat.
 • Oskab luua esitlust programmiga Open Office.
 • Tunneb erinevaid joonistusprogramme.
 • Oskab luua virtuaalset puslet.
 • Tunneb erinevaid videokeskkondi.

Tarkvara

 • Veebilehitseja
 • Veebipõhised arendavad mängud
 • Minisebran
 • Sebran
 • Gcompris
 • Veebipõhine programm Puzzlemaker
 • Veebipõhised pilditöötlusprogrammid (Tuxpi, Ipiccy)
 • Piltide avaldamise keskkond Fotki
 • Open Office
 • Drawing for Children
 • Tuxpaint
 • ArtRage
 • Photo Story
 • Veebipõhised pusleloomise programmid
 • Veebipõhine Fotobabble

Vahendid

 • Internetiühendus
 • Arvutid
 • Projektor

Kursuse lõpetamine

Kursuse lõpetamiseks ja Tiigrihüppe Sihtasutuse tunnistuse saamiseks tuleb kursuslasel luua üks ristsõna, esitlus, pilt, pusle, fotoseeria, jutustav pilt ning täita tagasiside ankeet.